Czym jest plan restrukturyzacji?

Wielu przedsiębiorstwom zdarza się wpaść w długi. Powody utraty płynności finansowej i niemożności bieżącego regulowania zobowiązań finansowych mogą być różne -  zastój w branży, utratą klientów, niewypełnieniem zobowiązań przez kontrahentów czy złe decyzje podejmowane przez osoby decyzyjne. Aby uratować firmę przed upadłością można przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne, które jest skodyfikowane w przepisach ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Kluczową częścią postępowania jest plan restrukturyzacji. Czym jest plan restrukturyzacji, jakie są jego cele i jakie elementy musi zawierać?

 

Szansa na powrót do gry

Plan restrukturyzacji jest obowiązkowy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. To długi i szczegółowy dokument, którego celem jest taka modyfikacja działalności firmy, aby przywrócić możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, płynność finansową i być w stanie regulować zobowiązania.

Przepisy prawa wyraźnie definiują elementy, które musi zawierać plan restrukturyzacji. Są one wymienione w art. 10 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Są to w szczególności:

  • opis przedsiębiorstwa i popytowo-podażowa analizy rynku, na którym działa,
  • powody, które sprawiły, że firma znalazła się w trudnej sytuacji,
  • propozycja nowej strategii dla firmy, wraz z uwzględnieniem ryzyk,
  • planowane środki, które podejmie firma oraz ich koszty,
  • szczegółowy harmonogram,
  • informacje o finansowaniu,
  • plan zysków i strat.

Często zdarza się tak, że firma wpada w kłopoty, ponieważ kontrahenci nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, po prostu nie płacąc lub płacąc z opóźnieniem za produkty i usługi. Wtedy warto pomyśleć o windykacji należności, dzięki której odzyskamy płynność finansową. Dzięki skutecznej windykacji należności możemy sprawić, że postępowanie i plan restrukturyzacji nie będzie konieczny.