Prawo windykacyjne, czyli jak wygląda windykacja długu?

W celu rozpoczęcia postępowania windykacyjnego musi dojść do powstania zobowiązania. Sytuacja ta ma miejsce w momencie, w którym dłużnik zalega ze spłatą zobowiązań od co najmniej sześćdziesięciu dni. Pierwszym krokiem jest prowadzenie postępowania polubownego. Polega ono między innymi na wysłaniu oficjalnego wezwania do zapłaty lub sporządzenia nowego harmonogramu spłaty długu, który zaakceptują obydwie strony. Warto zaznaczyć, że etap ten jest niezbędny do skierowania sprawy do sądu, w przypadku dalszego ignorowania konieczności spłaty pieniędzy przez dłużnika.

Postępowanie klauzulowe

W przypadku niespłacania zaległości przez dłużnika, pomimo wezwań do zapłaty, kolejnym krokiem, jak już wcześniej wspomnieliśmy, jest skierowanie sprawy do sądu. Jeśli jednak wolisz uniknąć często wielomiesięcznych procesów, możesz skorzystać z usług firm oferujących skup wierzytelności w Zabrzu i wielu innych miastach. Jeśli jednak postanowisz samodzielnie wejść na drogę sądową, rozpocznie się postępowanie klauzulowe. Jego celem jest, jak wskazuje nazwa, uzyskanie klauzuli uprawniającej do wszczęcia postępowania komorniczego. Należy jednak pamiętać, że może być ono prowadzone dopiero po tym, gdy wyrok będzie prawomocny.

Postępowanie egzekucyjne

Po uprawomocnieniu się wyroku dotyczącego nakazu spłaty długu rozpoczyna się wspomniane wcześniej postępowanie egzekucyjne. W jaki sposób ściągane są należności na rzecz wierzyciela? Uzależnione jest to od jego decyzji. Mogą być one pobierane na przykład z wynagrodzenia dłużnika lub poprzez zajęcie jego majątku, który następnie zostanie zlicytowany. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że wszelkie koszty związane z pracą komornika, podobnie jak te, które zostały poniesione w związku z procesem sądowym, musi uregulować dłużnik.